48 МЕЃУНАРОДЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА – ЛИДИЦЕ 2020 Previous item ВОДЕН СООБРАЌАЈ Next item ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

48 МЕЃУНАРОДЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА – ЛИДИЦЕ 2020

 

https://www.mdvv-lidice.cz/en/current/awards/foreign/#c-28

Shtip – OJUDG Astibo

Mixed Media

Honourable mention

Balabanov Dragan, 5 years

За меѓународниот ден на детето – меѓунарпдна пофалница за ликовна творба, признание кое е мотив и награда за сите вработени во детската градинка, а најголемо признание за воспитувачките од голема група ЈАСМИНКА КУКУШЕВА и ВЕСНА ПЕТРОВА кои со својата креативност, посветеност и работа со децата, ја негуваат , откриваат и поттикнуваат надареноста во различни области. Така и ова признание е резултат на ликовната надареност на ДРАГАН БАЛАБАНОВ , кој се истакнува со своите цртежи и ликовни изработки, за што заслужено доби пофалница за еден од своите цртежи кои беа испратени на ликовниот конкурс во ЛИДИЦЕ, Република Чешка.

На Меѓународниот ликовен конкурс беа испратени 20 ликовни творби со повеќе техники, од децата од голема група од сите објекти на детската градинка „ Астибо“.

Number of submitted works

Category Czech Republic Slovak Republic Foreign participants Total
2D Art Works 5632 2290 12290 20212
Photographs 341 178 851 1370
Film 15 9 59 83
3D Art Works 337 22 192 551
Total 6325 2499 13392 22216
         
 

 

 

       
Country Number of submitted works Number of participants/winners Number of winners
Medal A medal for common work of children Medal to the school Honourable mention Total
1 Albania 29 1 / 1 0 0 0 1 1
2 Argentina 29 1 / 1 0 0 0 2 2
3 Armenia 132 5 / 2 0 0 0 3 3
4 Australia 31 2 / 2 0 0 0 4 4
5 Austria 78 1 / 1 0 0 0 3 3
6 Azerbaijan 148 8 / 2 0 0 0 3 3
7 Bangladesh 1 1 / 1 0 0 0 1 1
8 Belarus 508 45 / 8 2 0 0 10 12
9 Belgium 42 3 / 1 0 0 0 3 3
10 Bosnia and Herzegovina 21 2 / 1 0 0 0 2 2
11 Brazil 49 19 / 1 0 0 0 1 1
12 Bulgaria 162 17 / 3 0 0 0 6 6
13 Canada 16 3 / 2 0 0 0 3 3
14 Cape Verde Islands 5 1 / 1 0 0 0 1 1
15 Croatia 533 69 / 8 1 0 0 16 17
16 Cuba 19 2 / 1 0 0 0 1 1
17 Cyprus 20 2 / 1 0 0 0 2 2
18 Czech Republic 6325 400 / 137 78 9 42 629 758
19 Egypt 23 3 / 1 0 0 0 1 1
20 El Salvador 30 4 / 0 0 0 0 0 0
21 Estonia 364 27 / 5 1 0 0 11 12
22 Ethiopia 14 2 / 1 0 0 0 1 1
23 France 29 2 / 1 0 0 0 3 3
24 Georgia 142 15 / 4 0 0 0 4 4
25 Germany 64 7 / 1 0 0 0 1 1
26 Great Britain 35 2 / 2 2 0 1 13 16
27 Greece 4 1 / 1 0 0 0 1 1
28 Hungary 80 5 / 3 1 0 1 12 14
29 Chile 27 1 / 1 0 0 0 1 1
30 China 607 54 / 8 7 0 0 22 29
31 India 342 16 / 3 0 0 0 7 7
32 Indonesia 322 25 / 4 2 0 0 3 5
33 Iran 348 3 / 1 2 0 0 4 6
34 Israel 190 18 / 8 0 0 0 13 13
35 Italy 9 3 / 1 0 0 0 1 1
36 Japan 13 1 / 1 0 0 0 1 1
37 Kazakhstan 298 13 / 4 2 0 0 4 6
38 Kosovo 46 24 / 2 0 0 0 2 2
39 Latvia 828 126 / 24 8 0 0 46 54
40 Lithuania 299 29 / 7 5 0 1 18 24
41 Luxembourg 33 3 / 1 0 0 0 1 1
42 Malaysia 61 9 / 2 0 0 0 2 2
43 Mali 18 1 / 1 0 0 0 1 1
44 Mexico 196 5 / 2 1 0 0 3 4
45 Moldova 122 3 / 2 1 0 0 8 9
46 Mongolia 18 4 / 1 0 0 0 1 1
47 Montenegro 575 23 / 5 0 0 0 5 5
48 Myanmar 177 25 / 2 0 0 1 5 6
49 New Zealand 14 2 / 1 0 0 0 1 1
50 North Macedonia 695 52 / 4 0 0 0 5 5
51 Pakistan 49 2 / 1 0 0 0 1 1
52 Palestine 14 1 / 1 0 0 0 1 1
53 Peru 14 14 / 1 0 0 0 1 1
54 Philippines 41 2 / 1 0 0 0 3 3
55 Poland 253 11 / 4 4 0 2 11 17
56 Portugal 10 1 / 1 0 0 0 3 3
57 Republic of Korea 129 10 / 2 1 0 0 4 5
58 Romania 224 14 / 2 1 0 0 4 5
59 Russia 1131 87 / 15 4 0 2 33 39
60 Serbia 558 34 / 5 1 0 0 5 6
61 Singapore 22 4 / 1 0 0 1 6 7
62 Slovak Republic 2499 128 / 50 9 0 6 130 145
63 Slovenia 1113 100 / 14 4 0 1 30 35
64 South Africa 2 1 / 1 0 0 0 1 1
65 Spain 2 2 / 1 0 0 0 1 1
66 Sri Lanka 61 7 / 1 0 0 0 2 2
67 Sweden 32 3 / 1 0 0 0 1 1
68 Switzerland 35 3 / 1 0 0 0 2 2
69 Thailand 54 4 / 1 0 0 0 2 2
70 Turkey 574 16 / 4 1 0 0 7 8
71 Turkmenistan 3 1 / 0 0 0 0 0 0
72 Ukraine 961 58 / 13 4 1 2 39 46
73 United Arab Emirates 24 6 / 1 0 0 0 1 1
74 USA 7 3 / 2 0 0 0 2 2
75 Uzbekistan 61 4 / 1 2 0 0 3 5
76 Venezuela 154 9 / 1 0 0 0 1 1
77 Vietnam 7 1 / 1 0 0 0 2 2
78 Zimbabwe 11 1 / 1 0 0 0 1 1
Celkem 22216 1617 / 406 144 10 60 1189 1403

Додади коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial