Одговорен воспитувач РАДИЦА ЈАКИМОВА

ГРУПА ЈАСЛИ –  ДО ДВЕ ГОДИНИ

ЛЕНЧЕ ЦЕКОВА – АНИТА СИМЈАНОВСКА

ГРУПА МАЛА    1  –          2 – 3 ГОДИНИ

ЈАДРАНКА ПАВЛОВА – БЛАГОРОДНА ГОЛОМЕОВА

СЛАВИЦА СТОЈАНОВА – АНИТА МАНЕВА

ГРУПА МАЛА    –              3 – 4 ГОДИНИ

ЛЕПКА СИМОНОВА – АДРИЈАНА АМПОВА

ГРУПА СРЕДНА –              4 – 5 ГОДИНИ

ЈАСМИНКА КУКУШЕВА – ВЕСНА ПЕТРОВА

РЕНАТА ГЕОРГИЕВА – МАРИНА ИВАНОВ

ГРУПА ГОЛЕМА               5 – 6 ГОДИНИ

ГОРДАНА НАУМОВА – СУЗАНА БОЈАЏИСКА

 ГРУПА СО ДЕЦА ОД УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

РАДИЦА ЈАКИМОВА – КРИСТИНА ЗЛАТКОВА МИТРЕВА

ВЕРИЦА МАЛЕЧКОВА СТОЈИЛКОВА

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial