Одговорен воспитувач ГОНЦА ШУМАНОВА

ГРУПА ЈАСЛИ –  ДО ДВЕ ГОДИНИ

ЛЕНЧЕ ВАСИЛЕВА – ВЕСНА ГРКОВСКА

МАРЈАНТИ ЈАНЕВА – СНЕЖАНКА ТРАЈКОВА

ГРУПА МАЛА    1  –          2 – 3 ГОДИНИ

ДЕЈАНА КИРОСКА БОГДАНОВА – ИРЕНА ДИМИТРОВСКА

БЛАГИЦА АТАНАСКОВА – БИЛЈАНА УРОШЕВА

ЈАГОДА ВАСИЛЕВА – ВАСКА ШОРОВА

ГРУПА МАЛА    –              3 – 4 ГОДИНИ

ЦВЕТАНКА НАКОВСКА – СТОЈКА ТАНЕСКА

МАЈА БЕЛТАШЕВА – ЕЛИЗАБЕТА РЕЏЕПОВА

МАЈА КРМОВА РИСТОВА – МОНИКА МАНЕВА

ГРУПА СРЕДНА –              4 – 5 ГОДИНИ

ДРАГИЦА ТУШЕВА – ЕМИЛИЈА МИТЕВА

НАТАША МУСЕВА – САЊА ТЕНЕВА

РАДМИЛА КОЦЕВА – СНЕЖАНА ЈОСИФОВА

ГРУПА ГОЛЕМА               5 – 6 ГОДИНИ

ГОНЦА ШУМАНОВА – АНКИЦА МИТЕВА

МИРЈАНА АЛЕКСОВА – АЛЕКСАНДРА БОЖИНОВА

ИРЕНА МАНЕВА РИСТОВА – СНЕЖАНА ДУРДУБАКОВА

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial