Одговорен воспитувач  НАТАЛИЈА МИТЕВА

ГРУПА ЈАСЛИ –  ДО ДВЕ ГОДИНИ

СОФКА ШАЛЕВА

ИЗАБЕЛА ПАТРАКЛИЕВА

ЛИЛЈАНА ХАЏИМОЈСОВА

АНА РИСТОВА

ТАТЈАНА МИЛЕВА

ГРУПА МАЛА    1  –          2 – 3 ГОДИНИ

ВАЛЕНТИНА МИЦЕВСКА – ХРИСТИНА МИЈОВСКА

ЉУПКА СОКОЛОВА – КАДРИЈЕ МУСТАФОВА

ГРУПА МАЛА    –              3 – 4 ГОДИНИ

ВИОЛЕТА ЗЛАТЕВА – НАДА МИХАЈЛОВА

ЕМИЛИЈА САНДЕВСКА – ИВАНА КОЦЕВА

НАТАША ЦУЦУЛОВА НАКОВА – СЛАЏАНА ТОДОРОВА

ГРУПА СРЕДНА –              4 – 5 ГОДИНИ

ДРАГАНА МИТЕВА – СВЕТЛАНА КРМОВА

ЈАСНА СИМОНОВА – СНЕЖАНА ПОПОВСКА

ГРУПА ГОЛЕМА               5 – 6 ГОДИНИ

ДИЈАНА ЈЖПЕТРОВСКА – МАРИЈА БИКОВА

КАТИЦА ТРАЈКОВА – СТАНКА ВУЈОВИЌ

НАТАЛИЈА МИТЕВА – ЛЕНЧЕ НАУМОВА

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial